အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Archery
Athletics
Badminton
Basketball
Billiards & Snooker
Bowling
Boxing
Chess
Cycling
Football
Futsal
Golf
Judo
Karate
Petanque
Rowing
Sailing
Sepaktakraw
Shooting
Squash
Swimming
Table Tennis
Taekwondo
Tennis
Traditional Boat
Volleyball
Vovinan
Weightlifting
Wrestling
Wushu