အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီ

       မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီကို နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ (၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၁/၂၀၂၂) ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်-

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (  ၁၁၁ /၂၀၂၂ )

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်  ၁၁   ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  ဇွန် လ   ၂၄  ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။      လူငယ်များကိုမှန်ကန်သည့်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိစေပြီး နိုင်ငံတော်ကို အကျိုးပြုမည့် နိုင်ငံ့သားကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် လူငယ်ရေးရာမူဝါဒအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် “မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီ” ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း လိုက်သည်-

          (က)   ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး                                                                ဥက္ကဋ္ဌ

                   အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

          ( ခ )  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး                                                                ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁)

                   ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

          ( ဂ )  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး                                                                 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂)

                   သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

          (ဃ)  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး                                                                 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၃)

                   လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

          ( င )  ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                            အဖွဲ့ဝင်

                   ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

          ( စ )  ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                            အဖွဲ့ဝင်

                   စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

          (ဆ)   ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                           အဖွဲ့ဝင်

                   ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

          ( ဇ )  ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                           အဖွဲ့ဝင်

                   သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

          ( ဈ ) ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                            အဖွဲ့ဝင်

                   သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

          (ည)   ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                           အဖွဲ့ဝင်

                   လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

          ( ဋ)   ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                            အဖွဲ့ဝင်

                   အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

          ( ဌ )  ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                            အဖွဲ့ဝင်

                   ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

          ( ဍ)   ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                            အဖွဲ့ဝင်

                   တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

          ( ဎ)   ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး                                                                   အဖွဲ့ဝင်

                   မြန်မာနိုင်ငံကင်းထောက်အဖွဲ့

          (ဏ)   ဥက္ကဋ္ဌ                                                                                       အဖွဲ့ဝင်

                    မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း

          (တ)   ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                     အတွင်းရေးမှူး

                    အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂။       မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီ၏  လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

          (က) လူငယ်ရေးရာမူဝါဒနှင့် အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံချက်တွင် ပါရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

       ( ခ ) နေပြည်တော်ကောင်စီအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ လူငယ်ရေးရာကော်မတီများနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများအကြား လူငယ်ရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

         ( ဂ ) နေပြည်တော်ကောင်စီ အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကော်မတီမှ ပေးပို့သော ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တာဝန်ခံမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဗဟို လူငယ်ရေးရာကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးတင်ပြရမည်။

၃။   မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါက နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၄။    နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး၏ ၁၉.၃.၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၈/၂၀၂၁) ကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။