အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီ

မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီကို နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ (၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၂/၂၀၂၂)ဖြင့် အောက်ပါအတိုင် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်-

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၁၁၂ /၂၀၂၂ )

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၁    ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  ဇွန် လ   ၂၄    ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။    မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီများမှ ဆောင်ရွက်ချက်များအား တာဝန်ယူ၍ လူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြရန်အတွက် “မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီ”ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

 

              (က)    ဒုတိယဝန်ကြီး                                                                                ဥက္ကဋ္ဌ

                         အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

              ( ခ )    ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                       အဖွဲ့ဝင်

                         အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

                         ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

              ( ဂ )    ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                        အဖွဲ့ဝင်

                          စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

                          စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

              (ဃ)      ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                      အဖွဲ့ဝင်

                          ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

                          ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

                ( င )   ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                      အဖွဲ့ဝင်

                          သာသနာရေးဦးစီးဌာန

                          သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

                ( စ )    ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                      အဖွဲ့ဝင်

                           ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

                           သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

                (ဆ)     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                       အဖွဲ့ဝင်

                           ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန

                           လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

                ( ဇ )     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                      အဖွဲ့ဝင်

                            အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

                            အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

                ( ဈ )     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                      အဖွဲ့ဝင်

                            အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

                            ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

                (ည)      ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                        အဖွဲ့ဝင်

                            နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

                             သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန               

                ( ဋ)        ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                       အဖွဲ့ဝင်

                             ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

                             ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

                ( ဌ )       ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                        အဖွဲ့ဝင်

                             လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

                             လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

                ( ဍ )       ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                        အဖွဲ့ဝင်

                             တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန

                             တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

                (ဎ )        ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး                                                                         အဖွဲ့ဝင်

                             မြန်မာနိုင်ငံကင်းထောက်အဖွဲ့

                (ဏ)       ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး                                                                         အဖွဲ့ဝင်

                             မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း

                (တ)       ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                                                        အတွင်းရေးမှူး

                             လူငယ်ရေးရာဦးစီးဌာန

                             အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂။       မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

        (က)    ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန အချင်းချင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော် ကောင်စီ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များကြား၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်လူငယ်များကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

      ( ခ)   မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ/တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီ တို့ကြား ဆက်စပ် ဆောင်ရွက် ပေးရန်။

            ( ဂ )      မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ လမ်းညွှန်ချက်များအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။

၃။     မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါက နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။