အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီ

         နေပြည်တော်ကောင်စီ / တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီကို နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ (၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၃/၂၀၂၂)ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်-

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (  ၁၁၃  /၂၀၂၂ )

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်  ၁၁  ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  ဇွန် လ   ၂၄ ရက်)

နေပြည်တော်ကောင်စီ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။  မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာမူဝါဒနှင့် လူငယ်ရေးရာမူဝါဒဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ စီမံချက်ပါ လူငယ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် “နေပြည်တော် ကောင်စီ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီ” ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

          (က)   ဥက္ကဋ္ဌ / ဝန်ကြီးချုပ်                                                                       ဥက္ကဋ္ဌ

                   နေပြည်တော်ကောင်စီ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့                      

          ( ခ )  အဖွဲ့ဝင်/ လူမှုရေးရာဝန်ကြီး                                                        ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

                   နေပြည်တော်ကောင်စီ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

          ( ဂ )  အတွင်းရေးမှူး                                                                             အဖွဲ့ဝင်

                   နေပြည်တော်ကောင်စီ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့       

          (ဃ)  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး                                                အဖွဲ့ဝင်

                   မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

          ( င )  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူး                                        အဖွဲ့ဝင်

                   ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

                   ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

          ( စ )  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်သာသနာရေးမှူး                                         အဖွဲ့ဝင်

                   သာသနာရေးဦးစီးဌာန

                   သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

          (ဆ)  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူး                                          အဖွဲ့ဝင်

                   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

                   သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

          ( ဇ )  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး                                                     အဖွဲ့ဝင်

                   ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန

                   လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

          ( ဈ ) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူး                                          အဖွဲ့ဝင်

                   အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

                   အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

          (ည)  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး                                                 အဖွဲ့ဝင်

                   အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

                   ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

          ( ဋ )  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး               အဖွဲ့ဝင်

                   ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

                   ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

          ( ဌ )  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူး                                             အဖွဲ့ဝင်

                   လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

                   လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

           ( ဍ )  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူး                                            အဖွဲ့ဝင်

                    တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန

                    တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန   

          ( ဎ )   ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး                                                                           အဖွဲ့ဝင်

                    မြန်မာနိုင်ငံကင်းထောက်အဖွဲ့

          (ဏ)   ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး                                                                           အဖွဲ့ဝင်

                    တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

                    ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

          (တ)   ညွှန်ကြားရေးမှူး                                                                            အတွင်းရေးမှူး

                   တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် 

                   လူငယ်ရေးရာဦးစီးဌာန

                   အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂။      နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –

        (က) မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာမူဝါဒနှင့် လူငယ်ရေးရာမူဝါဒဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ စီမံချက်ပါ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။

        ( ခ ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ လူငယ်ရေးရာကိစ္စရပ်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

        ( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာခရိုင်နှင့် မြို့နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီများမှ တင်ပြလာသော ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တာဝန်ခံမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ် ရေးရာဗဟိုကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးတင်ပြရမည်။

၃။     နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါက နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။