နိုဝင်ဘာလအတွင်း အားကစားသတင်းများ စုစည်းကောက်နှုတ်ချက် အတွဲ (၁၁)၊ အမှတ် (၂)