အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) ဦးစီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က)  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ခ )  ကိုယ်ရေးအရာရှိများ။

( ဂ )  ရုံးအဖွဲ့နှင့် ယာဉ်မောင်းများ။

(ဃ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၏ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များအား အထက်ဌာန အဖွဲ့အစည်းများသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။

(၂) အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က)   ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံး၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ခ )   ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းစီမံရေးနှင့် အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စများ တာဝန်ယူ ညွှန်ကြားခြင်း။

( ဂ )   ပြည်တွင်း/ပြည်ပသို့ သင်တန်းများ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အစီအစဉ်ဖြင့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း။

(ဃ)  ပြည်တွင်း/ပြည်ပ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ ပြပွဲ/ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်စေလွှတ်ရန် ကြီးကြပ်ခြင်း။

( င )   မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် အခွန်အခဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
( စ )   နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် အထက်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ညွှန်ကြားချက်များအား ဦးစီးဌာနသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း။

(ဆ) ဝန်ကြီးဌာနရှိ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများအား ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်း၊ ခရီးသွားလာခွင့်နှင့် ခွင့်ခံစားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဇ )    ဌာနကူးပြောင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( စျ )   ဘွဲ့ထူး/ဂုဏ်ထူးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ည)    ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ အခမ်းအနား/ဝန်ကြီးဌာန အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဋ )  ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းရေးရာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အထက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများသို့ လစဉ် ပေးပို့ခြင်း။

( ဌ )   အထက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ အခါအားလျော်စွာပေးအပ်လာသော လုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ခြင်းနှင့် တောင်းခံလာသည့် ကိစ္စရပ်များ ပြုစုပေးပို့ခြင်း။

( ဍ )  နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားသို့ ဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဎ )    ဝန်ကြီးဌာန၏ စက်သုံးဆီနှင့် မော်တော်ယာဉ်ခွဲဝေမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဏ)    အားကစားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(တ)   ပြည်ပမှလှူဒါန်းလာသည့် အားကစားပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သွင်းကုန် လိုင်စင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ထ) ဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံး၏ ဝင်စာ/ထွက်စာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ 

(၃) မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) မူဝါဒ၊ ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း။

( ခ ) ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာနအသီးသီးမှ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတင်ပြချက်များကို မူဝါဒ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် ညီ/မညီ စိစစ်ခြင်း။

( ဂ ) နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သဘောတူသည့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ်ခြင်း။

(ဃ) လွှတ်တော်အပါအဝင် အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ မေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများ ဖြေကြားခြင်း၊ ကတိကဝတ်ဆိုင်ရာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( င ) အစိုးရအဖွဲ့သို့ အမှာစာများ ပြုစုခြင်း။

( စ ) ဝန်ကြီးဌာန၏  မူဝါဒ သာမက  ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေ သည့်ကဏ္ဍအလိုက် မူဝါဒများကို လေ့လာစိစစ် တင်ပြခြင်း။

(ဆ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ အမှာစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း။

( ဇ ) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအားကစားကော်မတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက် ခြင်း။

( ဈ )   မြန်မာနိုင်ငံ အားကစားအဖွဲ့ချုပ်များ အသစ်တိုးချဲ့/ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းအတွက် အမိန့်ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ည)  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ၏ သင်ခန်းစာပို့ချချက်များအား ပြုစုတင်ပြခြင်း။

( ဋ ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ ပြည်ပသို့ သွားရောက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်အသီးသီး၏ ပြည်ပထွက်ခွာသည့် ကိစ္စရပ်များအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကော်မတီ အသီးသီးသို့ တင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဌ )  ပြည်ပအကူအညီ အထောက်အပံ့ရယူသည့် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဍ )  နိုင်ငံတကာ အားကစားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (MOU)

( ဎ )  နိုင်ငံခြားနည်းပြ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဏ)  မိမိဌာနခွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(တ) အထက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံလာသည့် ကိစ္စရပ်များအား ပြုစုပေးပို့ခြင်း။

(ထ)  မိမိဌာနခွဲ၏ ဝင်စာ/ထွက်စာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ 

(၄) စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) နှစ်ရှည်/နှစ်တို၊ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံခြင်း။

( ခ ) ဝန်ကြီးဌာနမှအကောင်အထည်ဖော်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်း။

( ဂ ) ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာနအားလုံး၏ စီမံကိန်းစာရင်းအင်းများကို စုစည်း၍ ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား အစီရင်ခံခြင်း။

(ဃ) စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များအား ရယူစုဆောင်းရာတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ကောက်ခံမှုနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအလိုက် ကောက်ခံမှုများ ပြည့်စုံမှန်ကန်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( င )  သတင်းအချက်အလက် ကိန်းဂဏန်းများအား ICT နည်းပညာသုံးစွဲ၍ စုစည်းထိန်းသိမ်းခြင်း။

( စ )  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့် Network ချိတ်ဆက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစဉ်ကြီးကြပ်ခြင်း။

(ဆ) e-Government နှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဇ )  သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်၍ အကဲဖြတ်စိစစ်ခြင်း။

( ဈ ) ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူကြီးကြပ်သည့် အသင်းအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများအား ICT နည်းပညာဖြင့် သုံးသပ်၍ ထိန်းသိမ်းခြင်း။

(ည)  ဝန်ကြီးဌာန၏ (၆) လပတ်နှင့် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း။

( ဋ )  အားကစားကွင်းများအား ဘောလုံးကလပ်များသို့ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းခြင်း၊ အားကစားကွင်း/အားကစားရုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဈေးဆိုင်ခန်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဌ )  အားကစားကွင်း/အားကစားရုံများသို့ လေ့လာရေးလာရောက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဍ ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ အားကစားကွင်း/အားကစားရုံများအား ဌာနပိုင် မြေနေရာ၊ မြေဂရန်ရရှိမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဎ ) နေပြည်တော်ရှိ မြို့သစ်များတွင် မြေကွက်နေရာချထားမှုနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ခွဲဝေချထားမှု၊ အိမ်ရာများစစ်ဆေးမှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဏ) မိမိဌာနခွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(တ) အထက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံလာသည့် ကိစ္စရပ်များအား ပြုစုပေးပို့ခြင်း။

(ထ)  မိမိဌာနခွဲ၏ ဝင်စာ/ထွက်စာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅) ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က)   ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာနအသီးသီး၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရ/အသုံးများကို လစဉ် ရယူစိစစ်ခြင်း။

( ခ )   ရငွေ/သုံးငွေ သုံးစွဲမှုမှန်ကန်ရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် စိစစ်ကြီးကြပ်ခြင်း။

( ဂ )   လုပ်ငန်းများအား ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီ/မညီ စိစစ်ခြင်း။

(ဃ)   ဝန်ကြီးဌာနအတွင်း စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းများ (Internal Audit) ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( င ) ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ဆေးမှုခံယူရန် စီစဉ်ခြင်းနှင့် စာရင်းစစ် ကန့်ကွက်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကြီးကြပ်ခြင်း။

( စ )  အားကစားကွင်း/အားကစားရုံများအား အခကြေးငွေဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခပေးသွင်းခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဆ)  နိုင်ငံခြားသား နည်းပြလစာကိစ္စနှင့် နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဇ ) မိမိဌာနခွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဈ ) အထက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံလာသည့် ကိစ္စရပ်များအား ပြုစုပေးပို့ခြင်း။

(ည)   မိမိဌာနခွဲ၏ ဝင်စာ/ထွက်စာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။  

(၆) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့် ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညွှန်ကြားခြင်း။

( ခ ) ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အစည်းအဝေးပွဲများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းကိစ္စများအား စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဂ ) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအား အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဃ) နိုင်ငံတကာသတင်းအချက်အလက်များ ရယူစုဆောင်းခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။

( င ) မိမိဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာစောင်များ ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခြင်း။

( စ ) မိမိဝန်ကြီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပြင်ပ သတင်းမီဒီယာများမှ မမှန်မကန် သတင်းဖြန့်ဝေမှုများအား Public Media ၊ Social Media နှင့် Media များမှတစ်ဆင့် တုန့်ပြန်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဆ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့အား ပြည်တွင်း/ ပြည်ပမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ဂါရဝပြုလာရောက်တွေ့ဆုံသည့်ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဇ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ လစဉ် ပြန်တမ်းများပေးပို့ခြင်း။

( ဈ ) ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိရေး ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ည) အားကစားနှင့်ပညာရေး ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဋ ) လူထုအားကစားနှင့်ပညာပေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဌ ) နိုင်ငံတကာအားကစားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ အားကစားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။ (NGO/ INGO)

( ဍ ) ပြည်တွင်းအားကစားပြိုင်ပွဲများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အားကစားပြိုင်ပွဲများ/ အစည်းအဝေး/ ဆွေးနွေးပွဲများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခြင်း။

( ဎ )  အားကစားကလပ်အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဏ)  အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ အားကစားအဖွဲ့ဝင်များအား မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်အသီးသီးတွင် တွဲဖက်ခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(တ)  မိမိဌာနခွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ထ) အထက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံလာသည့်ကိစ္စရပ်များအား ပြုစုပေးပို့ခြင်း။

( ဒ ) မိမိဌာနခွဲ၏ ဝင်စာ/ထွက်စာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

Loading