အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

တစ်နိုင်ငံလုံး ကျောင်းသားဦးရေအပေါ် နွေရာသီအခြေခံ အားကစားသင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သည့် နှစ်အလိုက် ရာခိုင်နှုန်းတွက်ချက်မှု အခြေပြဇယား

စဉ်

ခုနှစ်

ကျောင်းသားဦးရေ

သင်တန်းသားဦးရေ

ရာခိုင်နှုန်း

မှတ်ချက်

၂၀၀၀

၅၀၂၃၇၉၈

၃၁၀၆၁

၀.၆၁%

 

၂၀၀၁

၅၀၉၇၂၃၈

၃၁၆၁၆

၀.၆၂%

 

၂၀၀၂

၅၃၈၇၂၃၈

၃၄၇၄၉

၀.၆၄%

 

၂၀၀၃

၅၄၉၇၀၀၀

၃၅၇၃၆

၀.၆၅%

 

၂၀၀၄

၅၉၉၇၃၈၂

၄၀၃၁၁

၀.၆၇%

 

၂၀၀၅

၇၅၀၃၉၅၁

၅၂၁၈၃

၀.၆၉%

 

၂၀၀၆

၇၅၀၃၉၅၁

၅၃၀၂၀

၀.၇၀%

 

၂၀၀၇

၇၉၀၃၉၆၀

၅၇၁၀၀

၀.၇၂%

 

၂၀၀၈

၅၄၉၇၂၃၈

၄၀၃၀၀

၀.၇၃%

 

၁၀

၂၀၀၉

၇၅၉၁၅၄၆

၅၆၉၉၂

၀.၇၅%

 

၁၁

၂၀၁၀

၇၉၉၁၅၉၈

၆၁၄၈၀

၀.၇၆%

 

၁၂

၂၀၁၁

၇၈၃၄၀၅၇

၆၁၂၃၆

၀.၇၈%

 

၁၃

၂၀၁၂

၁၀၃၄၁၉၉၈

၈၃၀၉၀

၀.၈၀%

 

၁၄

၂၀၁၃

၉၅၃၁၉၈၂

၇၆၆၅၈

၀.၈၀%

 

၁၅

၂၀၁၄

၆၇၃၉၆၉၉

၅၄၆၂၇

၀.၈၁%

 

၁၆

၂၀၁၅

၈၇၀၆၁၁၉

၇၃၀၃၉

၀.၈၃%

 

၁၇

၂၀၁၆

၈၇၀၆၂၇၅

၇၃၉၂၀

၀.၈၄%

 

၁၈

၂၀၁၇

၈၉၁၄၅၈၃

၇၆၃၈၅

၀.၈၅%

 

၁၉

၂၀၁၈

၈၉၆၁၇၇၁

၁၂၁၃၇၅

၁.၃၅%

 

၂၀

၂၀၁၉

၉၀၂၀၁၂၈

၇၁၉၆၃

၀.၈၀%

 

၂၁

၂၀၂၀

ရန်ကုန်မြို့တွင်  နွေရာသီအခြေခံ အားကစားသင်တန်းအား  ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း သင်တန်းကာလ တစ်ဝက်ကျော်လာသည့်အချိန်တွင် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ (COVID-19) ကူးစက်ပျံနှံ့မှု မရှိစေရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါသည်။

Loading