အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၀၂၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် အားကစားကလပ်များဖွဲ့စည်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြို့နယ်အရေအတွက်ဖြင့် အကဲဖြတ်မှုများအပေါ် ရာခိုင်နှုန်းအခြေပြဇယား

စဉ် ပြည်နယ်/ တိုင်း မြို့နယ် ကလပ်ပေါင်း တစ်မြို့နယ် ပျမ်းမျှ ရာခိုင်နှုန်း မှတ်ချက်
၁။ ရခိုင် ၁၇ ၁၀၈ ၆.၃၅%  
၂။ နေပြည်တော် ၄၇ ၅.၈၈%  
၃။ ကရင် ၃၄ .၈၆%
၄။ ပဲခူး ၂၈ ၉၈ .၅၀%
၅။ မကွေး ၂၅ ၈၇ ၃.၄၈%  
၆။ ကချင် ၁၈ ၆၂ ၃.၄၄%
၇။ တနင်္သာရီ ၁၀ ၃၃ ၃.၃၀%
၈။ မွန် ၁၀ ၃၁ ၃.၁၀%
၉။ ဧရာဝတီ ၂၆ ၇၂ ၂.၇၇%
၁၀။ မန္တလေး ၂၈ ၇၀ ၂.၅၀%
၁၁။ ရှမ်း ၅၅ ၁၁၅ ၂.၀၉%
၁၂။ ရန်ကုန် ၄၅ ၈၄ .၈၇%
၁၃။ စစ်ကိုင်း ၃၇ ၆၄ ၁.၇၃%
၁၄။ ချင်း ၀.၈၉%
၁၅။ ကယား ၀.၅၇%
  စုစုပေါင်း ၃၃၀ ၉၁၇