အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Loading

ကရငပွှညနွယွ အားကစားဖှံဖှိုးတိုးတကစွရနနွှေင့အွောငမွှငမွှုရရှိစရနအွေတှကွ ကရငပွှညနွယွ အား/ကာ ကောမွတီ ညှိနှိုငွးအစညွးအဝေးကို (၁၀.၉.၂၀၂၁)ရကနွေ့ နံနကွ(၁၀း၀၀)နာရီအခှိနတွှငွ ကရငပွှညနွယွ အစိုးရအဖှဲ့ရုံး အစညွးအဝေးခနွးမတှငွ ကငွှးပပှုလုပရွာ ကရငပွှညနွယွ အား/ကာ ကောမွတီ ဥကကြဋဌြ ၊ ကရငပွှညနွယဝွနကွှီးခှုပွ ဦးစောမှင့ွဦးမှ အဖှင့အွမှာစကားပှောကှားပှီး ပှညနွယအွားကစားနှင့လွူငယရွေးရာဌာန၊ တာဝနခွံ ကရငပွှညနွယွ လူမှုရေးရာဝနကွှီးနှင့ွ အစိုးရအဖှဲ့ဝနကွှီးမှား ပှညနွယွ အား/ကာဦးစီးဌာန ညှှနကွှားရေးမှူးနှင့ွ ပှညနွယအွဆင့ဌွာနဆိုငရွာ ညှှနကွှားရေးမှူးမှား အားကစား ဆပကွောမွတီ အသီးသီးမှ ဥကကြဋဌြ ၊ အတှငွးရေးမှူးမှားမှ တကရွောကပွှီး တကရွောကလွာသည့ွ ဆပကွောမွတီ အသီးသီးမှ အားကစားနညွးအလိုကွ လိုအပခွကှမွှားအားအကှံပှုဆှေးနှေးကှပှီး အစညွးအဝေးကို ၁၂း၃၀နာရီခှိနတွှငွ ရုတသွိမွးခဲ့ပါသညွ။