ဇွန်လ ပဉ္စမပတ်နှင့် ဇူလှိုင်လ ပထမပတ်အတွင်း အားကစားသတင်းများ စုစည်းကောက်နှုတ်ချက် အတွဲ (၇)၊ အမှတ် (၁)