အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ

အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲသို့၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များ၏ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုအခြေအနေ

စဉ်

အကြိမ်

ခုနှစ်

အိမ်ရှင်နိုင်ငံ

ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်

သည့်နိုင်ငံပေါင်း

ရွှေ

ငွေ

ကြေး

ပေါင်း

အဆင့်

အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ်အားကစားပြိုင်ပွဲ

ပထမ

၁၉၅၉

ထိုင်း

၁၁

၁၅

၁၄

၄၀

ဒုတိယ

၁၉၆၁

မြန်မာ

၃၅

၂၆

၄၃

၁၀၄

တတိယ

၁၉၆၅

မလေးရှား

၁၈

၃၃

စတုတ္ထ

၁၉၆၇

ထိုင်း

၁၁

၂၆

၃၂

၆၉

ပဉ္စမ

၁၉၆၉

မြန်မာ

၅၇

၄၆

၄၆

၁၄၉

ဆဌမ

၁၉၇၁

မလေးရှား

၂၀

၂၈

၁၃

၆၁

သတ္တမ

၁၉၇၃

မလေးရှား

၂၈

၂၄

၁၅

၆၇

အဌမ

၁၉၇၅

ထိုင်း

၂၈

၃၅

၃၃

၉၆

အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ

နဝမ

၁၉၇၇

မလေးရှား

၂၅

၄၂

၄၃

၁၁၀

၁၀

ဒဿမ

၁၉၇၉

အင်ဒိုနီးရှား

၂၆

၂၆

၂၄

၇၆

၁၁

၁၁

၁၉၈၁

ဖိလစ်ပိုင်

၁၅

၁၉

၂၇

၆၁

၁၂

၁၂

၁၉၈၃

စင်ကာပူ

၁၈

၁၅

၁၇

၅၀

၁၃

၁၃

၁၉၈၅

ထိုင်း

၁၃

၁၉

၃၄

၆၆

၁၄

၁၄

၁၉၈၇

အင်ဒိုနီးရှား

၁၃

၁၅

၂၁

၄၉

၁၅

၁၅

၁၉၈၉

မလေးရှား

၁၀

၁၄

၂၀

၄၄

၁၆

၁၆

၁၉၉၁

ဖိလစ်ပိုင်

၁၂

၁၆

၂၉

၅၇

၁၇

၁၇

၁၉၉၃

စင်ကာပူ

၁၃

၁၆

၃၇

၁၈

၁၈

၁၉၉၅

ထိုင်း

၁၀

၂၁

၃၇

၆၂

၁၉

၁၉

၁၉၉၇

အင်ဒိုနီးရှား

၁၀

၃၄

၄၄

၈၆

၂၀

၂၀

၁၉၉၉

ဘရူနိုင်း

၁၀

၁၀

၁၀

၂၃

၂၁

၂၁

၂၀၀၁

မလေးရှား

၁၀

၁၉

၁၄

၅၃

၈၆

၂၂

၂၂

၂၀၀၃

ဗီယက်နမ်

၁၁

၁၆

၄၃

၅၀

၁၀၉

၂၃

၂၃

၂၀၀၅

ဖိလစ်ပိုင်

၁၁

၁၇

၃၄

၄၈

၉၉

၂၄

၂၄

၂၀၀၇

ထိုင်း

၁၁

၁၄

၂၆

၄၇

၈၇

၂၅

၂၅

၂၀၀၉

လာအို

၁၁

၁၂

၂၂

၃၇

၇၁

၂၆

၂၆

၂၀၁၁

အင်ဒိုနီးရှား

၁၁

၁၆

၂၇

၃၇

၈၂

၂၇

၂၇

၂၀၁၃

မြန်မာ

၁၁

၈၅

၆၃

၈၄

၂၃၂

၂၈

၂၈

၂၀၁၅

စင်ကာပူ

၁၁

၁၂

၂၆

၃၁

၆၉

၂၉

၂၉

၂၀၁၇

မလေးရှား

၁၁

၁၀

၂၀

၃၇

၃၀

၃၀

၂၀၁၉

ဖိလစ်ပိုင်

၁၁

၁၈

၅၁

၇၃

၃၁

၃၁

၂၀၂၂

ဗီယက်နမ်

၁၁

 ၉ ၁၈ ၃၅ ၆၂၇