အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် အားကစားကလပ်များဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြို့နယ်အရေအတွက်ဖြင့် အကဲဖြတ်မှုများအပေါ် ရာခိုင်နှုန်းအခြေပြဇယား

စဉ်

ပြည်နယ်/ တိုင်း

မြို့နယ်

၂၀၁၇
ကလပ် ပေါင်း

ထပ်တိုး
ကလပ် ပေါင်း

လျော့နည်း
ကလပ် ပေါင်း

လက်ကျန်
ကလပ်ပေါင်း

တစ်မြို့နယ်
ပျမ်းမျှ
ရာခိုင်နှုန်း

မှတ်ချက်

၁။

မန္တလေး

၂၈

၁၁၃

၉၆

 

၂၀၉

၇.၄၆%

အဆင့်(၁)

၂။

စစ်ကိုင်း

၃၇

၆၄

၁၀၂

 

၁၆၆

၄.၄၉%

အဆင့်(၂)

၃။

ဧရာဝတီ

၂၆

၉၉

 

၁၀

၈၉

၃.၄၂%

အဆင့်(၃)

၄။

ကရင်

၂၈

 

၂၃

၃.၂၉%

အဆင့်(၄)

၅။

ပဲခူး

၂၈

၄၈

၄၄

 

၉၂

၃.၂၉%

အဆင့်(၅)

၆။

ကချင်

၁၈

၅၀

 

၄၉

၂.၇၂%

အဆင့်(၆)

၇။

မွန်

၁၀

၂၁

 

၂၄

၂.၄၀%

အဆင့်(၇)

၈။

ရှမ်း

၅၅

၁၀၃

၂၈

 

၁၃၁

၂.၃၈%

အဆင့်(၈)

၉။

ချင်း

၁၂

 

၂၀

၂.၂၂%

အဆင့်(၉)

၁၀။

မကွေး

၂၅

၅၉

 

၅၄

၂.၁၆%

အဆင့်(၁၀)

၁၁။

ရန်ကုန်

၄၅

၇၅

၂၀

 

၉၅

၂.၁၁%

အဆင့်(၁၁)

၁၂။

ကယား

၁၆

 

၁၄

၂.၀၀%

အဆင့်(၁၂)

၁၃။

တနင်္သာရီ

၁၀

၁၆

 

၂၀

၂.၀၀%

အဆင့်(၁၃)

၁၄။

ရခိုင်

၁၇

၁၁

၁၆

 

၂၇

၁.၅၉%

အဆင့်(၁၄)

 

စုစုပေါင်း

၃၂၂

၇၁၁

၃၂၅

၂၃

၁၀၁၃

 

 

Loading